Karta zgłoszeniowa do Konkursu Kolęd  i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu” organizowanego przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach

Pobierz kartę zgłoszeniową

Regulamin  Konkursu Kolęd i Pastorałek

“ŚPIEWAJMY MAŁEMU”

Organizatorem konkursu jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach

    I .Cele konkursu

 • krzewienie wartości chrześcijańskich,
 • kultywowanie zwyczaju wykonywania polskich tradycyjnych kolęd i pastorałek,
 • podtrzymywanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
 • krzewienie kultury muzycznej poprzez wykonywanie twórczości muzycznej,
 • integracja środowiska lokalnego.
 1. Termin i miejsce :
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się 4.01.2024 r. od godz. 16.00 w Domu Katechetycznym przy Parafii Najświętszego Pana Jezusa   w Kętach na Osiedlu

Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator.

 1. Wyniki konkursu będą opublikowane na różnych  polach eksploatacji tj. m.in.    publikacji    wizerunku w mediach, materiałach promocyjnych, relacjach w celu udokumentowania oraz promocji wydarzenia m.in. : na stronie internetowej Parafii oraz w parafialnym czasopiśmie „Głos serca”, serwisie społecznościowym Facebook.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Festiwal jest konkursem otwartym.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców w kategorii:
 3. Soliści w grupach wiekowych:
 • do lat 10
 • do lat 15
 • powyżej 15 lat

wraz z towarzyszącymi im muzykami (akompaniatorzy).

 1. b) Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne ( grupy lub rodziny).
 2. Wykonawcy przygotowują dwa utwory: kolędy lub pastorałki, których łączny czas trwania nie może przekroczyć sześciu minut .
 • Akompaniament:
 1. podkłady muzyczne na nośnikach elektronicznych:
  • kaseta, płyta CD, pamięć USB opatrzona szczegółowym opisem /imię i nazwisko wykonawcy, tytuł utworu,
 2. akompaniament własny.
 • Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą i sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.
 1. Kryteria oceny
 2. Prezentacje konkursowe oceni powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna.
 3. Komisja Artystyczna dokona oceny według następujących kryteriów:
 • walory wokalne,
 • kreatywność ,
 • dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy,
 • staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja),
 • kompozycja i aranżacja,
 • prezentacja – ogólny wyraz artystyczny.
 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez Jury wszystkich uczestników konkursu.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Nagrody
 4. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów konkursu.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. Zasady organizacyjne
 7. Organizator: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, os. 700 – lecia 22
 8. Karty zgłoszeń należy oddać do organizatora (Kancelaria Parafialna lub zakrystia)
  w terminie do 30.12.2023 r.
 9. Wykonawcy proszeni są o przybycie, wcześniej przed występem w celu załatwienia spraw organizacyjnych i przygotowania się do konkursu.
 10. O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia przygotowań konkursowych uczestnicy zostaną powiadomieni.
 11. Uczestnik oświadcza ,że wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, os. 700-lecia 22 danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, w celu przeprowadzenia Konkursu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu” oraz wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć i nagrań filmowych z Jego wizerunkiem na wszystkich polach eksploatacji tj. m.in. publikacji wizerunku w mediach, materiałach promocyjnych, relacjach w celu udokumentowania oraz promocji wydarzenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 12. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część karty zgłoszenia.
 13. Wyrażenie zgody na udział w przesłuchaniach konkursowych jest integralną częścią karty zgłoszenia.
 14. Zgoda na upublicznienie wizerunku uczestnika przesłuchań konkursowych jest integralną częścią karty zgłoszenia.
 15. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.