Autor: Parafia NSPJ Kęty - Osiedle

Ogłoszenia duszpasterskie
III Niedziela Zwykła – 23.01.2022 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Zwykła – 23.01.2022 R.

 1. Msze św. w tygodniu w czasie ferii o godz. 7.00 i 18.00. Nieszpory dzisiaj o godz. 17.30.
 2. Kalendarz liturgiczny:
 • W poniedziałek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
 • We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
 • W środę wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa.
 • W piątek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
 1. We wtorek o godz. 7.00 Msza św. w intencji wynagradzającej Bogu za grzechy zabijania dzieci poczętych, a o godz. 16.30 różaniec pompejański w powyższej intencji.
 2. Msza św. w intencji Mężczyzn Świętego Józefa, mężczyzn i ojców naszej parafii we wtorek o godz. 18.00., po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa prowadzona przez mężczyzn. Święty Józef, Opiekun Jezusa, patron rodzin i ludzi pracy jest niezastąpionym orędownikiem w morzu naszych codziennych spraw, jak i wielkich potrzeb. Będziemy mu polecać naszą pracę, małżeństwa i rodziny, ojców i mężów, matki i żony. Młodzież zachęcamy do modlitwy o dobrego męża czy żonę.
 3. W środę trzecie spotkanie synodalne. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00, po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie spotkanie w domu katechetycznym. Temat: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji. Pytania do dyskusji i refleksji na stronie internetowej i na kartkach na stoliku.
 4. Spotkanie biblijne odbędzie się w piątek o godz. 18.40 w sali Św. Rodziny w domu katechetycznym.
 5. W tym tygodniu przypadają nowenny:
 • w środę po Mszy św. o godz. 18.00 do bł. Matki Celiny Borzęckiej.
 • w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. bł. Kard. S. Wyszyńskiego.
 1. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć w przedsionku kościoła gromnice.
 2. Bóg zapłać za pomoc w sprzątaniu kościoła i ofiary parafianom z os. kard. S. Wyszyńskiego 14 i 15. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy mieszkańcom os. Nad Sołą 1, 2 i 3.
 3. Dekretem ks. Biskupa Ordynariusza kadencja aktualnych Parafialnych Rad Duszpasterskich zakończy się 14 lutego 2022 roku. Zgodnie z dekretem Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji bielsko-żywieckiej ogłoszonym przez ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla w dniu 22 grudnia 2021 r., w każdej parafii mają być przeprowadzone wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian. Prosimy o przekazywanie nazwisk kandydatów ks. Proboszczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do 28 lutego 2022 r. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii. Statut jest wywieszony w gablotce. Wybory w naszej parafii będą przeprowadzone 13 marca 2022 r.
 4. Zachęcamy do nabywania: Małego Gościa Niedzielnego” iGościa Niedzielnego”.
 5. W piątek przypada 77 rocznica wyzwolenia Kęt spod okupacji niemieckiej. Modlitwa przy pomniku Ofiar nazizmu i komunizmu po Mszy św. wieczornej.
 6. Dziś można złożyć dar krwi na Małopolskiej Stacji Krwiodawstwa w domu katechetycznym w godzinach 9.00 – 15.00. Klub HDK przy naszej parafii w tym roku, w lipcu będzie obchodził jubileusz 25 – lecia powstania. Aby uświęcić ten piękny jubileusz, Zarząd Klubu zamówił sztandar dla klubu. Dziś przed kościołem do puszek można złożyć ofiarę wspierając zakup sztandaru.

 

Ważne informacje
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

(znowelizowany tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2022 roku)

 

 

 1. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
 3. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
  1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
  2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
  3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
  4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
  5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
  6. inspirowanie działalności charytatywnej.
 4. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.
 5. Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.
 6. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i sposób powoływania członków
 7. W skład rady wchodzą trzy grupy członków:
  1. z urzędu;
  2. mianowani przez proboszcza parafii;
  3. wybrani przez parafian.
 8. Z urzędu do rady należą:
  1. proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady;
  2. wikariusze i diakoni posługujący w parafii;
  3. osoby zakonne i świeckie katechizujące na terenie parafii; jeśli jest ich więcej niż trzy to wybierają spośród siebie trzech delegatów Katecheta podejmujący posługę w kilku parafiach, może być powołany do rady tylko w jednej i sam decyduje, w której parafii będzie członkiem parafialnej rady duszpasterskiej.
 9. Z mianowania proboszcza do rady należą:
  1. przedstawiciel instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;
  2. przedstawiciel osób świeckich zaangażowanych w pracy duszpasterskiej w parafii (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, organista, kościelny itp.);
  3. przedstawiciel wspólnot modlitewnych działających w parafii;
  4. przedstawiciel ruchów i stowarzyszeń katolickich działających parafii;
  5. przedstawiciel ruchów ewangelizacyjnych działających w parafii;
  6. przedstawiciel Służby Liturgicznej;
  7. przedstawiciel młodzieżowych grup duszpasterskich;
  8. przedstawiciel zespołu charytatywnego;
  9. osoba, której obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.
 10. Członkowie grup wymienionych w punkcie 7a-7h, wybierają spośród siebie jednego kandydata i prezentują go proboszczowi, który przyjmuje jego kandydaturę i mianuje członkiem rady, albo mianuje w jego miejsce innego kandydata wybranego przez siebie spośród przedstawicieli danej grupy. Liczba reprezentantów wszystkich grup wymienionych w punkcie 7 nie może być większa niż dziewięć (z każdej grupy po jednej osobie).
 11. Członkowie z wyboru są wybierani w sposób opisany w załączniku 2 (Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru) stanowiącym aneks do niniejszego statutu i według zasady:
 12. a) w parafiach do 5000 wiernych – trzy osoby,
 13. b) w parafiach powyżej 5000 wiernych – pięć osób.
 14. Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 15. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza rady, który sporządza protokoły z zebrań rady.

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 1. Kadencja rady trwa 5 lat.
 2. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego statutu.
 3. Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia rady albo jej przewodniczącemu w obecności dwóch świadków, będących członkami rady.
 4. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje rada zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady w liczbie nie mniejszej niż 2/3 wszystkich członków rady.
 6. W przypadku utraty urzędu z powodu cofnięcia misji kanonicznej albo nałożenia kary kościelnej członek rady automatycznie traci mandat.
 7. W przypadkach wymienionych w punktach od 14 do 17 jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
  1. na miejsce członka rady z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
  2. na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę;
  3. na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
 8. W przypadku zmiany urzędowych członków rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje zatem mimo zmian na stanowiskach proboszcza i wikariuszy. Kadencji rady nie przerywa śmierć proboszcza.
 9. W sytuacji, w której proboszcz uzna, że rada nie realizuje swojego celu oraz nie wypełnia swoich zadań, po przedstawieniu sprawy biskupowi diecezjalnemu i uzyskaniu jego aprobaty, może podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. W takiej sytuacji proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania.
 10. Decyzję o rozwiązaniu rady w innych wypadkach niż punkcie 20 może podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu sytuacji.
 11. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 12. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej.
 13. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego rady.
 14. Obradom rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.
 15. Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie radzie.
 16. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.
 17. Z każdego posiedzenia rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.
 18. Protokoły należy przechowywać w kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji biskupiej albo dziekańskiej należy je przedstawić wizytującemu parafię.
 19. Informacja o zwołaniu posiedzenia rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
 20. Posiedzenia rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.
 21. Formacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 22. Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków rady. Członkowie rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.
 23. Zmiany statutu Parafialne Rady Duszpasterskiej
 24. Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.

 

 

Załącznik 1

Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Ja (wpisać imię i nazwisko) powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii).

Podpis

 

 

Załącznik 2

Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
 2. Bierne prawo wyborcze posiada wierny odznaczający się przymiotami wymienionymi w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 3. Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z krótkim uzasadnieniem.
 4. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 5. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów do rady i otrzymać pisemną zgodę na wystawienie ich kandydatury w wyborach oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze do rady na stronie internetowej parafii i innych mediach parafialnych (Załącznik 3).
 6. Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład wyznaczonej przez siebie Komisji wyborczej złożonej z trzech do pięciu osób.
 7. Proboszcz jest zobowiązany podać do wiadomości parafian: termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
 8. Wybory należy przeprowadzić w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu komisja wyborcza wydaje przygotowane wcześniej karty do głosowania z listą kandydatów do rady opatrzone pieczęcią parafii.
 9. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.
 10. Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do urny, nad którą pieczę sprawuje cały czas komisja wyborcza. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów.
 11. Członkami rady z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem Rady zostaje osoba starsza wiekiem.
 12. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz może dostosować wybór członków do lokalnych warunków.
 13. Jeśli liczba kandydatów zgłoszonych przez parafian oraz spełniających wszystkie warunki konieczne do umieszczenia na liście kandydatów do wyborów jest mniejsza niż wymagana liczba członków rady, proboszcz pisemnie zwraca się do biskupa diecezjalnego z prośbą o dalsze dyspozycje.
 14. Pełny skład parafialnej rady duszpasterskiej należy niezwłocznie po zakończeniu wyborów opublikować na stronie internetowej parafii, na tablicy ogłoszeń parafialnych oraz w czasopismach parafialnych.

Załącznik 3

Zgoda na wystawienie kandydatury w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze w mediach parafialnych

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii (wpisać tytuł i miejscowość) oraz publikację moich danych osobowych w związku z wyborami w mediach parafialnych.

miejscowość, data

podpis

 

 

Znowelizowany Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz załącznikami wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

Bielsko-Biała, 22 grudnia 2021 roku

L.dz. 2176/2021

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK

Kanclerz Kurii

Aktualności
III spotkanie synodalne

26 styczeń 2022r. III spotkanie synodalne

 Temat: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. (Dz 1, 15-26).

Rozpoczęcie godz.18:00

 Msza św.

 •  Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

 • Jakimi zasadami kieruję się dokonując ważnych wyborów życiowych?
 • Czy moje pragnienia i plany kierują się wolą Bożą, czy tylko tym, co jest we mnie?
 • Jak rozwiązuję problemy? Czy nie stawiam Panu Bogu warunków w przyjmowaniu Jego woli?
 • W oparciu o jaki system wartości dążę do obranych celów?

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie
2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16. 01. 2022 R.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16. 01. 2022 R.

 

 

 1. W związku z chorobą zespołu JODEŁKI koncert kolęd poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II, który dziś miał się odbyć zostaje odwołany i przełożony na 30 stycznia.  Nieszpory dzisiaj o godz. 17.30.
 2. W czasie ferii zimowych, czyli od poniedziałku Msze św. w dniu powszednie o godz. 7.00 i o godz. 18.00. Intencje pogrzebowe w odprawiane przez księży w czasie ferii są wywieszone w gablotce.
 3. Kalendarz liturgiczny:
 • Od wtorku, 18 stycznia do 25 stycznia będzie w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.
 • W środę wspomnienie św. Sebastiana Pelczara, biskupa.
 • W piątek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
 • W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 nowenna do św. Jana Pawła II.
 1. W piątek oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, prośby i podziękowania oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. Po zakończonym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego odbędzie się wieczór uwielbienia.
 2. Spotkania wspólnot:
 • Katecheza dla dorosłych we wtorek o godz. 18.40
 • Bractwa Miłosierdzia w czwartek o godz. 17.30.
 • Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w czwartek po Mszy św. wieczornej.
 1. W minionym tygodniu modliliśmy się podczas Mszy św. o zdrowie i błogosławieństwo w Nowym Roku dla Parafian z poszczególnych osiedli, ulic i modlących się w naszej świątyni. Pragniemy serdecznie podziękować za wspólną modlitwę i ofiary kolędowe, jakie złożyliście z racji tego spotkania oraz wszystkim, którzy zaprosili na kolędę indywidualną. Bóg zapłać.
 2. Bóg zapłać za pomoc w sprzątaniu kościoła i ofiary parafianom os. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 i 13. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy mieszkańcom os. kard. S. Wyszyńskiego 14 i 15.
 3. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary i wpłacane na konto parafialne z przeznaczeniem na prace wykończeniowe i utrzymanie parafii.
 4. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i Miłujcie się. Można nabyć jeszcze świąteczny numer Głosu Serca.
 5. W przyszłą niedzielę będzie można złożyć dar krwi na Małopolskiej Stacji Krwiodawstwa w domu katechetycznym w godzinach 9.00 – 15.00.

Klub HDK przy naszej parafii w tym roku, w lipcu będzie obchodził jubileusz 25 – lecia powstania. Aby uświęcić ten piękny jubileusz, Zarząd Klubu zamówił sztandar dla klubu. W przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę do puszek wspierając zakup sztandaru.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 9.01.2022 R.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 9.01.2022 R.

 

      

 1. Dziś NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, która kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej śpiewamy kolędy i utrzymujemy dekorację świąteczną do 2 lutego – święta Ofiarowania Pańskiego. Okres zwykły (zielony kolor szat liturgicznych) rozpoczynamy 10 stycznia. Nieszpory dziś o godz. 17.30.
 2. W tym tygodniu, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 będą odprawiane Msze św. za Parafian z poszczególnych osiedli i ulic oraz modlących się w naszej świątyni, o zdrowie i błogosławieństwo w Nowym Roku, na które serdecznie zapraszamy.
 • W poniedziałek w intencji Parafian z os. Kard. S. Wyszyńskiego.
 • We wtorek w intencji Parafian z os. Nad Sołą i os. Zachodnie.
 • W środę w intencji Parafian z os. Gen. Sikorskiego.
 • W czwartek w intencji Parafian z os. 700-lecia.
 • W piątek w intencji Parafian z ulic: 3 Maja, Żwirki i Wigury, Legionów, Kleparz, Kleparz Boczna, Pogodna, Spacerowa, Wyspiańskiego oraz modlących się w naszej świątyni.

Zachęcamy rodziny do wspólnej domowej modlitwy i celebracji. Modlitwy i obrzęd błogosławieństwa w nowym roku dla rodzin na stronie internetowej parafii oraz na kartkach na stoliku między ławkami. (modlitwa według wzoru z ubiegłego roku rozdawana wówczas z życzeniami). Można będzie również złożyć, z racji Mszy św. w intencji danego rejonu ofiarę kolędową do koszyka między ławkami. Serdeczne Bóg zapłać.

 1. Dzisiaj w godzinach, od 15.00 – 18.00 odwiedzimy rodziny, które prosiły o kolędę indywidualną. Jeśli dzisiejszy termin nie odpowiada prosimy o kontakt.
 2. W czwartek o godz. 17.15 Różaniec prowadzony przez Apostolstwo Dobrej Śmierci, a po nim Msza św. w intencji ADŚ.
 3. W piątek wypominki i Msza św. o godz. 18.00 ofiarowana za dusze wypominane w naszym kościele oraz za zmarłych w ostatnim miesiącu.
 4. Msza św. dla dzieci przedszkolnych i małżeństw w niedzielę, 16 stycznia o godz. 10.00.
 5. W niedzielę, 16 stycznia br. odbędzie się w naszym kościele XVII Koncert Kolęd poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II. Rozpoczniemy go o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą w intencji naszych rodzin za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. Zapraszamy na modlitwę i do wspólnego kolędowania. Wystąpi zespół Pieśni i Tańca Jodełki z Radziechów. Zespół ma w repertuarze muzykę góralską, a także elementy folkloru z całej Polski. Serdecznie zapraszamy.
 6. Bóg zapłać za ofiary parafianom os. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 10 i 11. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy mieszkańcom os. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 i 13.
 7. Przy wyjściach z kościoła można jeszcze nabyć świąteczny numer Głosu Serca, na stoliku przy zakrystii Gościa Niedzielnego w cenie 8 zł i Miłujcie się.
 8. Ze względu na pandemię nie będzie w czasie ferii Tygodnia z Panem Bogiem.

 

 

 

 

Aktualności, Relacje z wydarzeń
Może być piękniej…- Orszak Trzech Króli
MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ…
Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia).
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. (Iz 60,1-6).

(więcej…)

Aktualności
MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

MODLITWA

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

BOŻE NARODZENIE A.D. 2021

 

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba (np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb.

Czytanie z Księgi Liczb (6, 24-26)

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

P: Oto słowo Boże.

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz…

P: Módlmy się.

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

 

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona.

Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

 

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (Wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą.) Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).

W: Amen.

 

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki.

Na drzwiach należy napisać kredą:

C + M + B + 2022

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie
2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU- 2. 01. 2022 R.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU- 2. 01. 2022 R.

 

    

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec prowadzony przez Róże Kobiet dziś o godz. 16.30. Nieszpory w każdą niedzielę o godz.  17.30.
 2. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 po raz kolejny w naszej świątyni odbędzie się Orszak Trzech Króli. Prosimy, aby na tę Mszę św. przyszli: dzieci z rodzicami i młodzież w strojach króli, pastuszków, aniołków czy choćby w symbolicznej koronie. Wspólnie z nami będzie śpiewał i kolędował zespół Małe Kęty.
 3. W związku z sytuacją epidemiczną w naszej parafii nie będzie w tym roku duszpasterskich odwiedzin rodzin w sposób tradycyjny. Tak jak w ubiegłym roku będą odprawiane Msze św. za Parafian z poszczególnych osiedli i ulic oraz modlących się w naszej świątyni. Zapraszamy. Msze św. będą odprawiane od 10 stycznia do 14 stycznia o godz. 18.00. Terminy Mszy św. w Głosie Serca i na stronie internetowej parafii.

Zachęcamy rodziny do wspólnej domowej modlitwy i celebracji. Modlitwy i obrzęd błogosławieństwa w nowym roku dla rodzin na stronie internetowej parafii oraz na kartkach na stoliku między ławkami (modlitwa według wzoru z ubiegłego roku rozdawana wówczas z życzeniami). W święto Objawienia Pańskiego poświęcimy wodę, kredę i kadzidło, które można będzie w tym dniu nabyć w kościele. Można także przynieść z domu buteleczki z wodą, którą pobłogosławimy, jak również pobrać wodę święconą z przedsionka kościoła.

Można również prosić o kolędę indywidualną. Zapisy na nią poprzez e-mail (kancelaria@nspjkety.pl) bądź na kartce, którą należy wrzucić do puszki na stoliku między ławkami w środku kościoła lub przy zakrystii. Kartki zgłoszeniowe można zabrać ze stolika. Prosimy o podanie adresu, imienia i nazwiska oraz telefonu. Zapisy do 6 stycznia 2022 r.

 1. W czwartek, 6 stycznia od godz. 17.00 Godzina Święta prowadzona przez Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
 2. W piątek, 7 stycznia oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze św. w tym dniu o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 18.00 i 20.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu rano od godz. 8.00 – 9.00, prowadzi Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ oraz po Mszy św. wieczornej od godz. 18.30 prowadzi młodzież oazowa i rodziny Domowego Kościoła. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. oraz od godz. 17.00. Po Mszy św. o godz. 20.00 zmiana tajemnic dla Róży Rodzin.
 3. Msza św. w intencji ks. Adriana z okazji imienin w piątek o godz. 18.00.
 4. W niedzielę, 9 stycznia na Mszy św. o godz. 13.00 uroczyste błogosławieństwo dzieci z okazji 1-rocznicy chrztu św. i urodzin.
 5. Bóg zapłać za pomoc w sprzątaniu kościoła i ofiary parafianom z os. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 6, 7 i 8. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy mieszkańcom os. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 10 i 11.
 6. Burmistrz Gminy Kęty zaprasza na wspólne kolędowanie w Święto Trzech Króli o godz. 16.30 na płycie kęckiego Rynku.
 7. W wejściu głównym można nabyć świąteczny numer Głosu Serca na styczeń i luty w cenie 6 zł.

 

Aktualności
II spotkanie synodalne

29 grudzień 2021r. II spotkanie synodalne

Temat: Celebrowanie

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42).

Rozpoczęcie 18:00:

 • Msza św.,
 • Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

 • Jakie jest moje doświadczenie wspólnotowych celebracji – zwłaszcza przeżywanej Eucharystii i nabożeństw?
 • Co dla mnie jest najistotniejsze? Co mogę podkreślić jako wyjątkowe i ważne?
 • Jakie mankamenty dostrzegam? Co przeszkadza w pełnym wejściu w doświadczenie wiary?
 • Czy liturgia, celebrans i jej oprawa przybliżają mnie do Sacrum?
 • Jak wspólnotowe doświadczenie wiary umacnia mnie w codzienności, wskazuje kierunek działania, motywuje do świętości i inspiruje do zaangażowania w budowanie cywilizacji opartej na Ewangelii?