Kategoria: Ważne informacje

Aktualności, Listy pasterskie, Ważne informacje
List pasterski Episkopatu Polski przed obchodami XXIII Dnia Papieskiego

JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA

List pasterski Episkopatu Polski

zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. Troska z jaką właściciel z dzisiejszej Ewangelii przygotowuje winnicę – otaczając ją murem, kopiąc tłocznie i stawiając wieżę – jest obrazem miłości Boga, który stwarzając świat i wyposażając człowieka w rozum i wolną wolę dał mu warunki do rozwoju. Dary te są wyrazem zaufania wobec człowieka, który odkrywając wolę Bożą, może kierować własnym życiem i wpływać na losy innych. W ten sposób Bóg zaprosił człowieka do budowania na świecie „cywilizacji życia”. Jej podstawą jest rodzina i rodzące się w niej nowe życie. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na Stwórcę, o czym przypomniał na Kongresie Rodzin w Rzymie w 2000 roku św. Jan Paweł II.

Człowiek jednak nadużył zaufania, którym obdarzył go Bóg, czego wyrazem we wspomnianej przypowieści jest bunt robotników przeciwko właścicielowi winnicy. Wszedł on w miejsce Boga i sam zaczął decydować o życiu, jego wartości i sensie. Tragiczne skutki tej postawy św. Jan Paweł II określił mianem „cywilizacji śmierci”. Stanowi ją wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy (KDK, 27).

Dlatego przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXIII Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Cywilizacja życia, chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zapisał na kartach encykliki Evangelium vitae. Papież przypomniał o godności i wartości ludzkiego życia, a także wskazał w jaki sposób w opozycji do „cywilizacji śmierci” budować „cywilizację życia”.

1. Kim jest człowiek?

Współcześnie fundamentalną kwestią w budowaniu „cywilizacji życia” nie jest już tylko prawda o godności człowieka, gdyż jest ona zazwyczaj jasno prezentowana zarówno w nauczaniu Kościoła jak i prawodawstwie świeckim. Dzisiaj główne kontrowersje związane są z próbą odpowiedzi na pytanie – jaka istota może być nazwana człowiekiem? Na podstawie jakich kryteriów można to ocenić i kto te kryteria ustala?

Czytelne stanowisko Kościoła w tej kwestii zaprezentował św. Jan Paweł II, który pisał: od chwili zapłodnienia (…) rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. (…) Tę oczywistą prawdę (…) nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim będzie ta żywa istota (…). Od zapłodnienia rozpoczynają się dzieje życia człowieka, choć potrzeba czasu, aby każda z jego wielkich potencjalnych zdolności w pełni się ukształtowała i mogła być wykorzystana (EV, 60). Przytoczone słowa stanowią jednoznaczną odpowiedź na podnoszone w debacie publicznej pytania dotyczące m.in. prawa rodziców, a zwłaszcza matki, do decydowania o życiu dziecka, które nosi w swoim łonie. Sprzeciwiają się również próbom wymuszenia na ustawodawcy uchwalenia prawa do bezpłatnego dostępu do aborcji i nakazowi jej wykonywania pracownikom ochrony zdrowia.

Nie brakuje dziś także głosów, które w imię etyki jakości życia, czyli na podstawie przyjętych standardów biologicznych, intelektualnych, psychicznych czy ekonomicznych, dla których najważniejszymi kryteriami są użyteczność i sukces za wszelką cenę, odmawiają prawa do życia osobom chorym i z niepełnosprawnościami. Ma się to dokonywać poprzez ograniczanie im dostępu do leczenia, izolację a także pozbawianie ochrony prawnej czy wręcz eutanazję. Tymczasem (…) cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z siebie na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. (SD, 29). Ludzie chorzy mają więc do odegrania w dziejach świata wprawdzie trudną, ale jednak szczególnie ważną rolę.

2. Ewangelia życia

            U źródeł „cywilizacji życia” stoi potrzeba ewangelizacji. Tylko bowiem w perspektywie wiary można w pełni odkryć wartość i godność każdego ludzkiego istnienia. Wynikają one najpierw z prawdy o stworzeniu człowieka, którego Bóg chciał dla niego samego, zaprosił go do „zarządzania” światem i przekazywania życia. Człowiek musi posiadać niezwykłą wartość w oczach Boga – pisał w Kazaniach na Areopagu Karol Wojtyła – jeśli dla jego odkupienia Syn Boży sam staje się człowiekiem. Także męka, śmierć i zmartwychwstanie ukazują wartość ludzkiego życia, zwłaszcza naznaczonego cierpieniem. W końcu równość ludzi, wielkość ich posłannictwa i związana z tym godność opierają się na tym, że ostatecznym celem człowieka jest życie z Bogiem w wieczności.

3. Budowa cywilizacji życia

Budowanie „cywilizacji życia” jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Jej fundamentalne prawo stanowi miłość – jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka. Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary.

Zadania ochrony i promocji życia należą także do ustawodawców. Wprawdzie prawo nie jest jedynym narzędziem obrony ludzkiego życia, ale odgrywa istotną rolę w kształtowaniu sumień i relacji społecznych. Nie wystarczy jednak samo tylko zniesienie niegodziwych praw godzących bezpośrednio w prawo do życia. Należy także podejmować prorodzinne działania społeczne i prawodawcze w oparciu o  nowe zasady polityki w sferze pracy, rozwoju miast, budownictwa mieszkaniowego i usług, tak aby można było pogodzić rytm pracy z rytmem życia rodzinnego oraz zapewnić rzeczywistą opiekę dzieciom i osobom w podeszłym wieku (EV, 90). Wiele współczesnych sumień formowanych jest również przez treści przekazywane w mediach. Potrzeba dziś większej promocji macierzyństwa i ojcostwa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, aby ukazać je także jako drogę do realizacji siebie i osiągniecia szczęścia. Łącząc w działaniu wszelkie społeczne siły musimy znacząco poprawić zatrważającą dziś sytuację demograficzną naszej Ojczyny. W tej dziedzinie niestety należy bić na alarm!

Niezwykle istotne są działania podejmowane w ochronie życia i zdrowia przez lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz kapelanów, którzy najbardziej związani są z tajemnicą życia. W dzisiejszym kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się czasem tracić swój wrodzony wymiar etyczny potrzeba waszego jasnego świadectwa wierności prawdzie i sumieniu. Szczególną wdzięczność wyrażamy tym, którzy realizują swoją posługę w hospicjach, domach opieki lub dziennego pobytu, a także wspierających rodziny w opiece nad chorymi pozostającymi w domach.

Trudno wymienić wszystkie osoby i instytucje służące trosce o życie. Są wśród nich domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby czuwające nad „oknami życia”, jadłodajnie, schroniska dla bezdomnych czy domy samotnej matki. Ich działania nie byłyby jednak możliwe bez ofiarnej postawy darczyńców i wolontariuszy, którzy kierowani wielkoduszną i bezinteresowną miłością, otaczają opieką osoby chore, samotne, ofiary wojen i kataklizmów oraz tych, którzy muszą się znaleźć w odpowiednim środowisku wychowawczym, aby przezwyciężyć uzależnienie i odzyskać wiarę w sens życia. Nie możemy jednak zapomnieć, że to przede wszystkim rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę akceptacji (…), dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar (EV, 93).

Szczególnym znakiem wyobraźni miłosierdzia jest dziś pomoc niesiona przez miliony Polaków ofiarom wojny w Ukrainie. Niech nadal trwa modlitwa o pokój, o szacunek dla ludzkiego życia oraz nasza solidarność z potrzebującymi. Wierzymy, że w ten sposób „cywilizacja życia” zwycięży „cywilizację śmierci”, a potęga miłości i dobra pokona zbrodnicze zakusy złego.

4. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

W budowanie cywilizacji życia włączają się także stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Moja pasja pomocy ludziom nie pozwala mi bezczynnie siedzieć i pozostawać obojętną na potrzeby drugiego człowieka – stwierdza Weronika, stypendystka z archidiecezji przemyskiej. Jako wolontariuszka w hospicjum nie żałuję ani jednej spędzonej tam chwili. Każde spotkanie z pacjentami, uśmiech, dotyk i pomoc w najprostszych rzeczach ukształtowały moją wrażliwość. Fundacja co roku swoją opieką obejmuje blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z małych miejscowości w całej Polsce. Jedną z absolwentek programu jest Magda z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, która mówi: Mam 3 braci i 5 sióstr. Moi rodzice powtarzali nam, że są otwarci na życie, że Pan Bóg jest życiem, które przyjmują do siebie z ufnością. Widziałam, że to zaufanie do Niego czyni naszą rodzinę szczęśliwą, a On błogosławił moim rodzicom, aby byli w stanie zadbać o każdego z nas. Kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy z pomocą przyszła Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziś ja, jako żona i mama staram się pielęgnować w sobie to, co zasiali we mnie rodzice i przekazywała Fundacja. Jestem wdzięczna Bogu za dar szczęśliwej, dużej rodziny, na którą patrzę z perspektywy dorosłego człowieka i chcę żyć w podobny sposób w swojej nowej rodzinie – z wartościami chrześcijańskimi, z Bogiem w sercu. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany od 23 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszego budowania cywilizacji życia i miłości.

Na czas owocnego przeżywania XXIII Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce

obecni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Lidzbark Warmiński, 13 czerwca 2023 r.

Za zgodność:

(-) + Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

Aktualności, Rada Parafialna, Ważne informacje
Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej

l. dz. 11/2022 r.                                                                                                     Kęty, 18.03.2022 r.

                                                         Kuria Bielsko – Żywiecka

                                                         43-300 Bielsko-Biała

                                                         ul. Żeromskiego 5a

 

Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla w niedzielę, 13 lutego 2022 r. zostały ogłoszone zasady wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dnia 6 marca 2022 r. podano do wiadomości parafian zgłoszonych kandydatów do rady. Wybory przeprowadzono w niedzielę, 13 marca 2022 r.

         W skład komisji wyborczej powołanej przez proboszcza weszli:

 1. Głowacka Anna
 2. Kaczor Krzysztof
 3. Kojder Adam
 4. Kopeć Jan
 5. Płonka Kornel
 6. Janusz Sroka
 7. Jerzy Musiałek – proboszcz

Zgłoszono 11 kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W głosowaniu wzięło udział 128 osób. Wybrano 5 członków z największą ilością głosów.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej z urzędu weszło 6 osób, z nominacji proboszcza 9 osób, z wyboru parafian 5 osób. Razem ilość członków rady wynosi 20 osób.

Równocześnie informuję, że zgodnie ze Statutem – do Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zostali powołani:

 

 1. Koperski Janusz
 2. Samek Edward
 3. Sroka Janusz

Powyższa informacja skierowana do Kurii Bielsko – Żywieckiej o wyborze Rady Parafialnej Duszpasterskiej i Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.

 

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

CZŁONKOWIE Z URZĘDU

 1. Jerzy Musiałek – proboszcz
 2. Pomper Marcin – wikariusz
 3. Wołpiuk Andrzej – wikariusz
 4. Malisz Sławomir – wikariusz
 5. Mętel Adrian – wikariusz
 6. Pędzimąż Dorota – katechetka

MIANOWANI PRZEZ KS. PROBOSZCZA

 1. Chwierut Grzegorz – mianowany
 2. Droździk Oskar – mianowany
 3. Głowacka Anna – mianowana
 4. Karpiński Paweł – mianowany
 5. Karaim Maria – mianowana
 6. Pszczółka Barbara – mianowana
 7. Sroka Anna – mianowana
 8. Witek Antoni  – mianowany
 9. Zbylut Maria – mianowana

Z WYBORU  PARAFIAN

 1. Kojder Adam
 2. Karkoszka – Warchał Józefa
 3. Koperska Maria
 4. Łuniewska Iwona
 5. Płonka Łukasz

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNZCH

 1. Jerzy Musiałek – proboszcz
 2. Koperski Janusz
 3. Samek Edward
 4. Sroka Janusz

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz

Ważne informacje
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

(znowelizowany tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2022 roku)

 

 

 1. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
 3. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
  1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
  2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
  3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
  4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
  5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
  6. inspirowanie działalności charytatywnej.
 4. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.
 5. Do kompetencji rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.
 6. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i sposób powoływania członków
 7. W skład rady wchodzą trzy grupy członków:
  1. z urzędu;
  2. mianowani przez proboszcza parafii;
  3. wybrani przez parafian.
 8. Z urzędu do rady należą:
  1. proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady;
  2. wikariusze i diakoni posługujący w parafii;
  3. osoby zakonne i świeckie katechizujące na terenie parafii; jeśli jest ich więcej niż trzy to wybierają spośród siebie trzech delegatów Katecheta podejmujący posługę w kilku parafiach, może być powołany do rady tylko w jednej i sam decyduje, w której parafii będzie członkiem parafialnej rady duszpasterskiej.
 9. Z mianowania proboszcza do rady należą:
  1. przedstawiciel instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;
  2. przedstawiciel osób świeckich zaangażowanych w pracy duszpasterskiej w parafii (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, organista, kościelny itp.);
  3. przedstawiciel wspólnot modlitewnych działających w parafii;
  4. przedstawiciel ruchów i stowarzyszeń katolickich działających parafii;
  5. przedstawiciel ruchów ewangelizacyjnych działających w parafii;
  6. przedstawiciel Służby Liturgicznej;
  7. przedstawiciel młodzieżowych grup duszpasterskich;
  8. przedstawiciel zespołu charytatywnego;
  9. osoba, której obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.
 10. Członkowie grup wymienionych w punkcie 7a-7h, wybierają spośród siebie jednego kandydata i prezentują go proboszczowi, który przyjmuje jego kandydaturę i mianuje członkiem rady, albo mianuje w jego miejsce innego kandydata wybranego przez siebie spośród przedstawicieli danej grupy. Liczba reprezentantów wszystkich grup wymienionych w punkcie 7 nie może być większa niż dziewięć (z każdej grupy po jednej osobie).
 11. Członkowie z wyboru są wybierani w sposób opisany w załączniku 2 (Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru) stanowiącym aneks do niniejszego statutu i według zasady:
 12. a) w parafiach do 5000 wiernych – trzy osoby,
 13. b) w parafiach powyżej 5000 wiernych – pięć osób.
 14. Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 15. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza rady, który sporządza protokoły z zebrań rady.

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 1. Kadencja rady trwa 5 lat.
 2. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego statutu.
 3. Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia rady albo jej przewodniczącemu w obecności dwóch świadków, będących członkami rady.
 4. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje rada zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z rady wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady w liczbie nie mniejszej niż 2/3 wszystkich członków rady.
 6. W przypadku utraty urzędu z powodu cofnięcia misji kanonicznej albo nałożenia kary kościelnej członek rady automatycznie traci mandat.
 7. W przypadkach wymienionych w punktach od 14 do 17 jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
  1. na miejsce członka rady z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
  2. na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę;
  3. na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
 8. W przypadku zmiany urzędowych członków rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje zatem mimo zmian na stanowiskach proboszcza i wikariuszy. Kadencji rady nie przerywa śmierć proboszcza.
 9. W sytuacji, w której proboszcz uzna, że rada nie realizuje swojego celu oraz nie wypełnia swoich zadań, po przedstawieniu sprawy biskupowi diecezjalnemu i uzyskaniu jego aprobaty, może podjąć decyzję o rozwiązaniu rady. W takiej sytuacji proboszcz ma obowiązek powołać nową radę w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania.
 10. Decyzję o rozwiązaniu rady w innych wypadkach niż punkcie 20 może podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu sytuacji.
 11. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 12. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb duszpasterskich przewodniczący może je zwoływać częściej.
 13. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego rady.
 14. Obradom rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.
 15. Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie radzie.
 16. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Wymagają one zatwierdzenia proboszcza.
 17. Z każdego posiedzenia rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.
 18. Protokoły należy przechowywać w kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji biskupiej albo dziekańskiej należy je przedstawić wizytującemu parafię.
 19. Informacja o zwołaniu posiedzenia rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.
 20. Posiedzenia rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.
 21. Formacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 22. Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków rady. Członkowie rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.
 23. Zmiany statutu Parafialne Rady Duszpasterskiej
 24. Ustanowienia, zmiany i zniesienia statutu dokonuje Biskup Bielsko-Żywiecki stosownym dekretem.

 

 

Załącznik 1

Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Ja (wpisać imię i nazwisko) powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii).

Podpis

 

 

Załącznik 2

Sposób wyłonienia członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z wyboru

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
 2. Bierne prawo wyborcze posiada wierny odznaczający się przymiotami wymienionymi w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 3. Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z krótkim uzasadnieniem.
 4. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 10 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 5. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów do rady i otrzymać pisemną zgodę na wystawienie ich kandydatury w wyborach oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze do rady na stronie internetowej parafii i innych mediach parafialnych (Załącznik 3).
 6. Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład wyznaczonej przez siebie Komisji wyborczej złożonej z trzech do pięciu osób.
 7. Proboszcz jest zobowiązany podać do wiadomości parafian: termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
 8. Wybory należy przeprowadzić w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu komisja wyborcza wydaje przygotowane wcześniej karty do głosowania z listą kandydatów do rady opatrzone pieczęcią parafii.
 9. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.
 10. Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do urny, nad którą pieczę sprawuje cały czas komisja wyborcza. Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów.
 11. Członkami rady z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem Rady zostaje osoba starsza wiekiem.
 12. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz może dostosować wybór członków do lokalnych warunków.
 13. Jeśli liczba kandydatów zgłoszonych przez parafian oraz spełniających wszystkie warunki konieczne do umieszczenia na liście kandydatów do wyborów jest mniejsza niż wymagana liczba członków rady, proboszcz pisemnie zwraca się do biskupa diecezjalnego z prośbą o dalsze dyspozycje.
 14. Pełny skład parafialnej rady duszpasterskiej należy niezwłocznie po zakończeniu wyborów opublikować na stronie internetowej parafii, na tablicy ogłoszeń parafialnych oraz w czasopismach parafialnych.

Załącznik 3

Zgoda na wystawienie kandydatury w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz umieszczenie informacji o kandydaturze i ewentualnym wyborze w mediach parafialnych

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii (wpisać tytuł i miejscowość) oraz publikację moich danych osobowych w związku z wyborami w mediach parafialnych.

miejscowość, data

podpis

 

 

Znowelizowany Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz załącznikami wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

Bielsko-Biała, 22 grudnia 2021 roku

L.dz. 2176/2021

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK

Kanclerz Kurii

Aktualności, Ważne informacje
LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
NA ROZPOCZĘCIE DROGI SYNODALNEJ W DIECEZJI


Wsłuchajmy się w to, co mówi Duch do Kościoła

Drodzy Bracia i Siostry,
dwadzieścia lat po zesłaniu Ducha Świętego gromadzą się w Jerozolimie Apostołowie, Starsi i wielu nowych uczniów Jezusa. Powodem jest pierwszy wielki spór w Kościele: Co jest konieczne, aby się zbawić? Niepokój budzi stawiane przez niektórych wymaganie, by ochrzczeni poganie musieli także zachowywać Prawo Mojżeszowe. Spory pojawiły się w tych wspólnotach, w których obok żydowskich wyznawców Chrystusa coraz bardziej rosła liczba pogan przyjmujących wiarę i chrzest.

1. Kościół w Jerozolimie z Apostołami i Starszymi słucha Ducha Świętego
W jaki sposób można rozwiązać kluczowy przecież spór z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej? Nie przez demokratyczne głosowanie nad proponowanymi tezami ani nie przez dyskusję, w której do jakiejś opinii można przekonać za pomocą technik perswazji czy erystyki. Judaizm i chrześcijaństwo formułują zasady wiary na podstawie tego, co Bóg objawił wybranym ludziom i co zostało zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Gdy więc pojawia się spór o prawdę dotyczącą zbawienia, Kościół gromadzi się, aby słuchać Ducha Świętego. On był przecież zapowiadany przez Jezusa, by doprowadzał Jego uczniów do całej prawdy (J 16, 13). Dlatego Apostołowie, Starsi oraz inni wierni gromadzą się, by słuchać tego, co mówi Duch do Kościoła. Mówi zaś wpierw przez wierzących i świadczących o działaniu Boga w głoszeniu ewangelii. Mówi także przez tych, którym dał właściwe rozumienie Słowa Bożego. Duch Święty wreszcie daje słuchającym zgodną jedność w rozeznaniu odnośnie do tego, czego Bóg pragnie dla swojego Kościoła. Zgromadzeni w Jerozolimie słuchają Pawła i Sylasa, mówiących o tym, jak wielu pogan porzuciło dotychczasowe życie i z wiarą zwróciło się do Jezusa. Piotr zaś potwierdza, że Bóg pragnie zbawić pogan przez wiarę, skoro Duch Święty zstąpił na pogan w domu setnika Korneliusza, gdy słuchali ewangelii. Ten sam Duch przekonał słuchających Go w Jerozolimie do przyjęcia prawdy, że Bóg zbawia pogan, gdy tylko wyznają wiarę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Następnie zgromadzeni w Jerozolimie rozpoznawali głos Ducha Świętego w słowach Jakuba Apostoła, który we włączeniu pogan do Kościoła widział wypełnienie zapowiedzi proroków o rozszerzeniu jednego ludu Bożego. Tenże Apostoł znalazł także sposób, jak zachować jedność w Kościołach, które tworzą ochrzczeni Żydzi, pragnący zachować przepisy Prawa oraz poganie, zachęceni do przyjęcia kilku zasad
w postępowaniu. Kiedy zaś Zgromadzeni na synodzie w Jerozolimie piszą list do Kościoła w Antiochii, są świadomi, że uważnie wsłuchali się w głos Ducha Świętego, który pozwolił im odkryć Boży zamiar wobec aktualnej sytuacji Kościoła. Dlatego postanowienie tego wzorcowego synodu zaczyna się od słów: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!” (Dz 15, 28-29).

2. Kościół Bielsko-Żywiecki jest na drodze synodalnej z całym Kościołem
Wielokrotnie w swoich dziejach Kościół gromadził się w podobny sposób, by wsłuchiwać się w Ducha Świętego przemawiającego przez zgromadzonych biskupów, prezbiterów, mnichów i przedstawicieli wiernych świeckich. Owocem wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego były dokumenty formułujące zasady wiary i życia chrześcijańskiego lub wskazujące błędy i niebezpieczne poglądy. Różne były miejsca
zgromadzeń, ich tematyka i zasięg odziaływania, zawsze jednak wzorem i przykładem było zgromadzenie się Kościoła w Jerozolimie, jeszcze za życia i z udziałem niektórych Apostołów.
Bracia i Siostry, Ojciec Święty Franciszek zaprasza wszystkich wiernych Kościoła na całym świecie do wkroczenia na drogę synodalną (sýnodos), by podkreślić wspólny udział w procesie podobnym do zgodnego podążania jedną drogą (gr. hodos). Owa wspólna droga (sýnodos) rozpocznie się w poszczególnych diecezjach, a zakończy w Rzymie. Ojciec święty zaprasza także Diecezję Bielsko-Żywiecką, abyśmy wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, dawali świadectwo i wyrażali pragnienia odnośnie do naszego Kościoła. Zebrane owoce słuchania w różnych grupach przesłane do Rzymu, powrócą do nas w słowach pociechy, zachęty i pouczenia od zebranych pod przewodnictwem następcy św. Piotra. W ten sposób znajdujemy się w sytuacji Kościoła w Antiochii Syryjskiej, który przeżywał radość z przyjęcia wiary przez wielu pogan tego miasta. Wykazywał dynamizm wysyłając Sylasa i Pawła do głoszenia ewangelii w innych miastach. Gdy jednak żydowscy wyznawcy Jezusa z Judei wzbudzili spory i wątpliwości słowami: „Jeśli nie poddacie się obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni” (Dz 15, 1), wówczas Kościół w Antiochii wkroczył na drogę synodalną wysyłając Pawła i Barnabę do Jerozolimy. Zabrali ze sobą świadectwo o wierze tego Kościoła oraz radość i wdzięczność Bogu z powodu obfitych owoców głoszenia ewangelii wśród pogan. Pamiętali także o głosach wywołujących zamęt i spory w sprawach zbawienia. Zebrane w naszej diecezji owoce słuchania tego, co mówi Duch do Kościoła, wraz z tym, co stanowi powody do niepokoju, obawy i lęki, będą przekazane do Rzymu, wraz
z głosami diecezji w Polsce i Europie. Paweł i Sylas w drodze do Jerozolimy dzielili się także świadectwem życia Kościoła, tym co usłyszeli od Ducha Świętego i radością z owoców ewangelizacji pogan. Po zakończeniu synodu wraz z jego listem wrócili
z Jerozolimy do Antiochii (Dz 15, 25-30). Ufamy, że ostateczne sformułowanie owoców rozpoczynającej się właśnie drogi synodalnej, których spodziewamy się w roku 2023, przyniesie wiele pociechy i nadziei w Kościele Bielsko-Żywieckim. Tak było bowiem w Antiochii Syryjskiej, gdzie przeczytany list spowodował „radość z pocieszającej treści”, a przybyli także
z Jerozolimy Juda i Sylas „w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci” (Dz 15, 31-32).

3. Co mamy czynić dla dobrych owoców drogi synodalnej?
Papież Franciszek zaprasza wiernych do słuchania Ducha Świętego w grupach tworzonych w parafiach lub z racji przynależności do jakiegoś ruchu, organizacji stowarzyszenia czy środowiska. Istnieje także możliwość dzielenia się owocami słuchania Ducha Świętego poprzez przesłanie swego głosu na podany adres w miejscu poświęconym synodowi na stronie diecezji. W tych grupach chcemy najpierw nazwać nasze niepokoje i sformułować pytania oraz wsłuchać się w Ducha Świętego w naszym sercu, by usłyszeć Jego głos, natchnienie czy wskazanie. By w wątpliwościach odnaleźć światło, by rozeznać i nazwać pragnienia wpierw wobec swojego środowiska, rodziny, parafii, później zaś odkrywać zamiary Boga wobec Jego Kościoła. Dawajmy świadectwo słuchania Ducha Świętego wobec zgromadzonych w naszym lokalnym synodzie. Niech to, co usłyszymy, będzie rozeznane z pomocą Ducha Świętego przez tych, którzy formułować będą ostateczny głos z drogi synodalnej, przekazany później do koordynatorów diecezjalnych.
Pomocą w tym dziele niech będą najlepsze wzorce drogi synodalnej pierwszych lat Kościoła, w tym fragmenty Dziejów Apostolskich o zagrożeniach i groźbach (Dz 4, 1-31), zakłamaniu wobec wspólnoty i Ducha Świętego (Dz 5, 1-11), kryzysie struktur (Dz 6, 1-
7), pierwszym prześladowaniu i śmierci Szczepana (Dz 7, 54 – 8, 3), przekroczeniu przez ewangelię granicy do świata pogańskiego (Dz 10, 1-48) czy o koniecznym posłuszeństwie wobec Ducha Świętego w głoszeniu ewangelii do pogan (Dz 13, 1-3; 16, 6-10). W tychże Dziejach odnajdziemy też wzorce szukania wskazań Ducha Świętego w czytanym słowie Bożym (Dz 1, 15-26; 8, 25-40; 15, 1-33) oraz rozeznawania i przyjmowania głosu osób, przez które przemawia żywy głos Ducha (Dz 11, 1-30; 13, 1-3; 21, 8-15).

Drodzy Bracia i Siostry, dnia 17 października 2021 rozpoczynamy synod na poziomie diecezji, a 14 listopada – w parafiach i tworzonych grupach. Dziś jest najwyższy czas, by podjąć modlitwę w intencji owoców synodalnego rozeznawania, która niech trwa
do dnia podpisania dokumentów stanowiących owoce naszej wspólnej drogi. Możemy wybrać którąś spośród znanych modlitw, pieśni czy hymnów do Ducha Świętego. W obliczu rozpoczynającego się synodu najbardziej stosowna i „sprawdzona” jest modlitwa św. Jana XXIII, którą powszechnie odmawiano jeszcze przed otwarciem Soboru Watykańskiego II. Tą modlitwą, wołającą o cud podobny do nowej Pięćdziesiątnicy, módlmy się nie tylko dziś, na początku wspólnej drogi synodalnej:

„Panie, odnów dziś dla nas swoje cuda jakby przez nową Pięćdziesiątnicę. Spraw,
by Twój Kościół, trwając jednomyślnie na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa
i posłuszny przewodnictwu Następcy św. Piotra, mógł dalej rozszerzać królowanie
naszego Boskiego Zbawiciela, królowanie prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Amen.”

Na czas naszego błagania Ducha Świętego, zaangażowania w słuchanie Jego głosu, z nadzieją na obfite owoce rozpoczynającego się synodu przyjmijcie błogosławieństwo
W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego †. Amen.
† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki
Bielsko-Biała, 13 października 2021 r.
L.dz. 1752/202

Aktualności, Ważne informacje
Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej

DEKRET

Biorąc pod uwagę ustalenia podjęte w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (komunikat z dnia 12 czerwca 2021 roku) i nawiązując do kan. 87 § 1 KPK, z dniem 19 czerwca 2021 roku, odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.

Wobec powyższego przypominam, że „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK 2181).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK, por. KKK 2180).

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadamiając wiernych o zniesieniu dyspensy przypomnieli im o znaczeniu udziału w Eucharystii dla życia duchowego (por. KKK 2182).

Całą wspólnotę Kościoła Bielsko-Żywieckiego ogarniam modlitwą i wszystkim udzielam błogosławieństwa w imię † Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. Amen.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

Bielsko-Biała, 16 czerwca 2021 roku
L. dz. 771/2021

Aktualności, Ważne informacje
Liczba osób w kościele od 27 marca 2021

Od soboty, 27 marca 2021 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać 70 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość.

W przypadku braku miejsc w kościele nie należy wchodzić.

Trzeba się liczyć z tym, że drzwi mogą być zamknięte w przypadku wyczerpania się limitu miejsc.

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA GŁÓWNYM WEJŚCIEM.

Chór będzie zamknięty.

Wejście do kościoła na modlitwę w ciągu dnia wejściem głównym.

Zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę.