JUBILEUSZ "GŁOSU SERCA"

"GŁOS SERCA" » JUBILEUSZ "GŁOSU SERCA"

Z KOŃCEM SIERPNIA 2002 R. PROBOSZCZEM PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KĘTACH ZOSTAŁ KS. KAN. JERZY MUSIAŁEK. W listopadzie, po dwóch miesiącach przerwy, ukazał się „Głos Serca” już pod redakcją nowego opiekuna – ks. Jerzego Musiałka.

„Gazeta – mówi jej naczelny redaktor ks. Jerzy – jest czasopismem poświęconym życiu naszej parafialnej rodziny; na tym się głównie skupia. Wspólnoty parafialne – dziecięce, młodzieżowe, dorosłych – bogate w swojej duchowej działalności dzielą się na łamach naszego miesięcznika swą pracą, doświadczeniami, przeżyciami, jakich doznają podczas spotkań formacyjnych i wyjazdów”.

W „Głosie Serca” ukazują się też cykliczne artykuły przedstawiające ważniejsze uroczystości roku liturgicznego, wydarzenia kulturalne, rocznicowe, okolicznościowe spotkania z ciekawymi ludźmi.

Stałymi rubrykami naszej gazety są: Rozważania na niedzielę, Słowo księdza Proboszcza, artykuły cykliczne ks. Piotra Koniecznego, aod września 2009 również ks. Jacka Orszulika, W zdrowym ciele zdrowy duch, Wiadomości KAI, Jeżeli nie staniecie się jako dzieci, Trzeźwymi bądźcie, Aby odczytać znaki… Swoje miejsce w gazecie ma też Rodzina Radia Maryja i Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ, HDK oraz Oaza młodzieżowa, która na łamach swoich stron informuje czytelników o swojej bogatej działalności.

Gazeta umieszcza także artykuły dostarczane okazjonalnie przez kęckie Zgromadzenia Zakonne – Sióstr Klarysek i Zmartwychwstanek oraz stowarzyszenia działające w naszym mieście, a także Szkołę Życia. Ogłoszenia umieszczane w „Głosie Serca” informują o bieżącym życiu duszpasterskim, a także o pracach związanych z budową kościoła, jego pracami wykończeniowymi.

Od lutego 2004 r. (numer 126) nasze pismo ma nową szatę graficzną. Pierwsze dwie strony i dwie ostatnie są w kolorze, a cała gazeta wydawana jest na papierze kredowym. Od tego czasu gazeta zszywana jest w drukarni, równo obcinana. W związku z czym nie potrzeba, jak poprzednio, składać gazety ręcznie angażując w to wiele osób.

Stopka na ostatniej stronie informuje o zespole redakcyjnym: Redaktor naczelny: ks. Proboszcz Jerzy Musiałek, z-ca redaktora: ks. Piotr Konieczny, korekta: Maria Karaim zdjęcia: Henryk Cinal i ks. Jerzy Musiałek, grafika i skład numeru: Jacek Stwora. Trzeba również zaznaczyć, że wiele zdjęć pochodzi od samych autorów tekstów, którzy przekazują sprawozdania z wyjazdów.

Maria Karaim

 

Dziękuję całemu Zespołowi Redakcyjnemu naszej Gazety oraz wszystkim, którzy umieszczają artykuły w „Głosie Serca” za swe bezinteresowne zaangażowanie i czas poświęcony dla ożywienia życia wspólnotowego. Dziękuję gorąco tym, którzy pracują w gazecie najdłużej, bo od początku jej istnienia, a więc: Pani Irenie Mleczko, Marii Karaim, Panu Franciszkowi Chmielowi.

W czasie mojej obecności w redagowanie Głosu Serca angażowali się księża: Józef Sowiński i Grzegorz Klaja. Dziekuję obecnym księżom: Piotrowi Koniecznemu, Jackowi Orszulikowi, Zygmuntowi Mizi i ks. Markowi Modzelwskiemu, siostrze Bernadetcie Jurkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek za Rozważania za niedzielę oraz wszystkim Paniom i Panom: Irenie Pajek, Emilii Opyrchał, Józefie Karkoszce-Warchał, Barbarze Lewandowskiej, Małgorzacie Korzeń, Antoninie Achingerowej, Pawłowi Stworze, Jackowi Stworze, Henrykowi Cinalowi, Marianowi Kowalczykowi, Jerzemu Kmiecikowi, Robertowi Karpowi, Robertowi Kapci, Wacławowi Korytowskiemu, Adamowi Szczupakowi, Michałowi Szklarczykowi, młodzieży oazowej, scholi i ministrantom. Dziękuję również młodzieży, która często przepisują rękopisy na komputerze.

Obecnie miesięcznie rozchodzi się ok. 600-650 sztuk gazety. Świąteczne numery 800-900 sztuk.

Zachęcamy wszystkich Parafian do czytania Głosu Serca i przesyłania propozycji odnośnie treści i układu gazety, a także zaangażowania się w jego redagowanie. Radosnym przejawem naszego czasopisma jest to, że mamy wielu czytelników poza parafią, którzy niecierpliwie oczekują kolejnego numeru.

Ks. Jerzy Musiałek – redaktor naczelny, proboszcz