W czwartek, 23 czerwca br. w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nasz wikariusz ks. Adrian Mętel obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: Motyw drzewa (Rdz 3, 1-24) w apokaliptycznych pismach judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Praca doktorska napisana została na seminarium w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki pod kierunkiem ks. dra hab. Sylwestra Jędrzejewskiego SDB. Pracę recenzowali: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB oraz dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW.

Historia Adama i Ewy i związanego z ich upadkiem drzewa rajskiego ciągle jest czytana, rozważana i interpretowana. Powracanie dzisiaj do tej starożytnej opowieści w celu zbadania jej znaczenia nie jest prostym zadaniem. Dwie biblijne historie o stworzeniu człowieka i rajskim ogrodzie, opisane w Księdze Rodzaju 2 – 3, zajmowały zawsze ważne miejsce już od wczesnych etapów krytycznych badań nad Pięcioksięgiem w XVIII wieku. W tym kontekście dysertacja ks. Adriana stanowi próbę ukazania motywu drzewa (Rdz 3, 1-24) w apokaliptycznych pismach judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Apokaliptyczne pisma apokryficzne (starożytne pisma religijne — żydowskie i chrześcijańskie, które nawiązują do literatury biblijnej, ale nie weszły do kanonu Pisma Świętego), które poruszają tematykę drzewa z ogrodu rajskiego to: Apokalipsa Abrahama, Księga Henocha etiopska, Księga Jubileuszy, 4 Księga Ezdrasza oraz apokryf Życie Adama i Ewy.

Głównym założeniem pracy ks. Adriana jest próba ukazania walorów i możliwości tzw. analizy intertekstualnej opartej na semiotyce kategorialnej. Jest to również wskazanie nowego narzędzia wzbogacającego myśl współczesnych egzegetów analizujących Pismo Święte. Niniejsza praca wskazuje, że zaniedbanie owej intertekstualności zuboża bogactwo studiowanego tekstu natchnionego. Podejście intertekstualne otwiera zaś różnorodne perspektywy i wymiary znaczenia tekstów, przez co ubogaca przesłanie perykopy Rdz 3, 1-24, a motyw drzewa ukazany w literaturze apokaliptycznej judaizmu okresu Drugiej Świątyni daje taką możliwość.
Rozprawa doktorska ks. Adriana wskazuje m. in., że niewątpliwie literatura Drugiej Świątyni powinna być istotnym odniesieniem dla egzegetów i teologów w kontekście badań biblijnych. Dzięki niej można nie tylko lepiej zrozumieć oczekiwania szeroko rozumianego judaizmu, ale także pogłębić rozumienie orędzia Pisma Świętego. Niniejsze studium wskazuje też na to, iż intertekstualność jako zjawisko literackie w egzegezie biblijnej może pogłębić bogactwo studiowanego i eksplorowanego tekstu.
Serdecznie gratulujemy ks. Adrianowi zdobycia tytułu naukowego. Życzymy serdecznie księdzu Doktorantowi, aby dalej rozwijał swoje zainteresowania Pismem Świętym, oraz sukcesów w pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej w naszej parafii.
Ks. Jerzy Musiałek