ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

WSPÓLNOTY » ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Kościół żyje i rozwija się Słowem Bożym, łaską sakramentów, które sprawuje oraz posługą ubogim (Caritas). Cała wspólnota Ludu Bożego, a zarazem każdy ochrzczony, są wezwani do odpowiedzialności za dzieła miłosierdzia wobec osób żyjących w Kościele i poza nim.

Podstawowym miejscem posługi charytatywnej jest parafia. Za całą posługę ubogim w parafii jest proboszcz. Parafia jest Bożą rodziną, w której nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Pomoc ubogim jest obowiązkiem proboszcza, kapłanów wspomagających go w pasterskiej posłudze, osób konsekrowanych, wiernych świeckich. Pod przewodnictwem proboszcza zespól winien się gromadzić zawsze, ilekroć zachodzi potrzeba.

Do zespołu charytatywnego należy:
-rozeznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących osób potrzebujących,
-uaktywnianie ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej,
-organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:
chorym, starszym, niepełnosprawnym, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom
ubogim i przeżywającym inne trudności,
-gromadzenie środków na pomoc biednym,
-koordynowanie działaniami charytatywnymi na terenie parafii,
-współpraca z Caritas Diecezjalną,
-współpraca z zespołami charytatywnymi parafii w ramach dekanatu,
-współpraca z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.

 

Zespół charytatywny czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł. Osoby powołane przez proboszcza na członków zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Członków zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.

Członkowie zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia.

 

Zespół Charytatywny w parafii NSPJ powstał w 1988 roku wraz z rozpoczęciem budowy kościoła. Najpierw członkowie pomagali w przyrządzaniu posiłków dla robotników, później doszły dyżury w powstałej bibliotece i sklepiku parafialnym. Z czasem dochodziły inne inicjatywy w celu uzyskania funduszy na pomoc w finansowaniu wyżywienia dzieciom z rodzin uboższych. W czasie Adwentu członkowie Zespołu Charytatywnego rozprowadzają wigilijne świece „Caritas”. Kartki świąteczne, jak i inne dewocjonalia rozprowadzają podczas Adwentu i Wigilijnego Postu, zdobywając w ten sposób środki na cele charytatywne. Zbierają ofiary do puszek w ciągu roku przed kościołem dla ofiar różnych kataklizmów. Organizują Dzień Chorego. Obecnie rozprowadzają żywność z Caritasu w ramach pomocy PEAD.

Wspólnota liczy 6 osób, które obsługują sklepik parafialny i rozprowadzają dary dla najuboższych parafian. Opiekunem wspólnoty jest ks. prob. kan. Jerzy Musiałek. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (termin uzgodniony).