HONOROWI DAWCY KRWI

WSPÓLNOTY » HONOROWI DAWCY KRWI

 

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym 27 kwietnia 1919 r. wybrano Zarząd Główny. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24 lipca 1919 r. zarejestrował i uznał Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego.

W strukturę PCK wchodzą Kluby Honorowych Dawców Krwi.

 

Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zwane w dalszym ciągu „Klubami HDK PCK” są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK. Jako jednostki podstawowe mogąbyć organizowane w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.).

Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania klubu HDK PCK nie może byćmniejsza niż10 członków PCK. Kluby HDK PCK wchodząw skład struktury rejonowej PCK.

 

Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:

1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki.

2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym

podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK

PCK.

4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego

Krzyża”.

5. Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Do podstawowych zadańklubu HDK należy:

1. We współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematyczne

organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.

2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej

potrzeby.

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe

regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych.

4. Otaczanie należytątroskąi opiekączłonków klubu HDK PCK.

5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeńi wyróżnieńczłonkom

klubu oraz honorowym dawcom krwi.

6. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków

klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK.

7. Integracja środowiska honorowych dawców krwi.

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa powstał w 1997 roku z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Leśki jako odpowiedź na prośby Regionalnych Stacji Krwiodawstwa o krew (stacji Śląskiej i Małopolskiej) oraz z potrzeby serca. Klub liczy ok. 50 członków, natomiast zarejestrowanych krwiodawców jest blisko 3500. W parafii członkowie Klubu zajmują się propagowaniem i organizacją akcji oddawania krwi. Organizują i uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Co roku odbywają pielgrzymkę do Auschwitz odwiedzając celę ich patrona św. Maksymiliana Marii Kolbego. Od kilku lat odbywają się z ich inicjatywy Rajdy Rowerowe HDK w Kętach. Opiekunem tej wspólnoty jest ks. kan Jerzy Musiałek. Spotkania wspólnotowe odbywają się co dwa miesiące w czasie akcji oddawania krwi.