Boże Ciało - 26.05.2016

WYDARZYŁO SIĘ » Boże Ciało - 26.05.2016

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, 

pod przymiotami ukryty chleba,

Zagrody nasze widzieć przychodzi 

i jak się Jego dzieciom powodzi...

Te słowa pieśni dobrze wprowadzają nas w najważniejszą treść uroczystości Bożego Ciała. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba... 

Boże Ciało jest świętem ustanowionym, aby publicznie adorować i wychwalać Pana, dziękując Mu za to, że w sakramencie Eucharystii nadal miłuje nas aż do końca, aż po dar ze swego Ciała i swojej Krwi. Boże Ciało, Najświętszy Sakrament to dar Miłosiernego Boga

Wszystkie sakramenty są darem miłosiernej miłości Boga. Choć sakramentem miłosierdzia nazywa się najczęściej sakrament pokuty. Rzadziej odnosimy to określenie do Eucharystii. W Roku Miłosierdzia trzeba nam odkryć Eucharystię jako szczególny dar Bożego Miłosierdzia. 

Dlaczego Najświętszy Sakrament to sakrament miłosierdzia? Bo w Nim objawia się miłosierdzie w swej pełni. Zbawiciel po przebaczeniu grzechów prowadzi człowieka w stronę pełni życia, ku świętości, ku życiu. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51). Hojność Bożego miłosierdzia nie wyczerpuje się w odpuszczeniu grzechów w sakramencie pokuty, ale znajduje wypełnienie w Eucharystii, w Komunii św. „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (j 6, 56).

Oto pełnia Bożego życia!

Dzisiaj szliśmy w procesji za Chrystusem Eucharystycznym ulicami naszej parafii, by niejako symbolicznie zanieść Go do każdej rodziny w naszej parafii. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba…

Każdego dnia mamy iść za Jezusem, bo jest drogą, prawdą i życiem…

Błogosławieństwo eucharystyczne, wszyscy razem pochylamy głowy i klękamy przed Tym, który nad nami się pochylił i za nas oddał życie swoje. 

Adoracja na klęczkach Jezusa Chrystusa, który stał się chlebem łamanym z miłości, jest najbardziej skutecznym i radykalnym środkiem przeciwdziałającym wszelkiemu, dawnemu i współczesnemu, bałwochwalstwu.

Klękamy tylko przed Bogiem, przed Najświętszym Sakramentem, ponieważ w Nim, jak wierzymy, jest obecny jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył świat i tak go umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Korzymy się przed Bogiem, który w swoim miłosierdziu pierwszy pochylił się nad człowiekiem, jak dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić życie. 

Adorować Ciało Chrystusa znaczy wierzyć, że tu, w tym kawałku chleba, jest rzeczywiście Chrystus, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu!

ks. Jerzy Musiałek